Úvodná stránka » Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Základné údaje o dodávateľovi:

Branislav Zvarík, Kapicova 13, 851 01 Bratislava

IČO         : 35 147 563
DIČ         : 1034705045
DIČ DPH : SK1034705045

Zapísaný v živnostenskom registri: Obvodný úrad Bratislava, Číslo živnostenského registra: 105-20315

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2628818130 / 1100

Variabilný symbol: číslo objednávky

Bankové spojenie: Tatra Banka

Kontakt pre e-schop: info@zubrainterier.sk,

Orgán dozoru: Dohľad nad predajom tovaru zo strany dodávateľa, vrátane predaja prostredníctvom elektronického obchodu, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: POBOX29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 215.Čl. 1

Základné ustanovenia

 

1.1.Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znaní, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

1.2. Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese http://www.zubrainterier.sk (ďalej iba “elektronický obchod“). Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na nákup v elektronickom obchode dodávateľa.

 

1.3.Odoslaním objednávky prostredníctvom aplikácie elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že sa s týmito VOP oboznámil, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.

 

1.4.Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

ČL. 2

Informácie o tovare a cene

 2.1. Informácie o tovare uvedené v katalógu/ponuke elektronického obchodu sú čerpané z informačnej databázy.

 Pracovná doba dodávateľa: pondelok - piatok: 9:00 – 17:00

 2.2. Obrázky zobrazené pre výrobky sú len ilustračné.

 2.3 Ceny uvedené v týchto VOP zahŕňajú daň z pridanej hodnoty. Kúpna cena za tovar nezahŕňa náklady na doručenie tovaru a cenu vynášky tovaru.

2.4. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu/ponuke elektronického obchodu. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

2.5. Rozhodujúca je kúpna cena tovaru uvedená dodávateľom v potvrdení objednávky. Ak je táto kúpna cena vyššia ako uvedená v katalógu/ponuke elektronického obchodu v čase objednávky tovaru zo strany kupujúceho, elektronická správa s predmetom „Potvrdenie objednávky“ sa považuje za návrh kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť (e-mail), aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

 Čl.3

 Registrácia a objednanie tovaru

3.1. Objednávka kupujúceho vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

Objednávka bude akceptovaná dodávateľom len ak bude uplatnená prostredníctvom objednávacieho formulára elektronickej objednávky elektronického obchodu a zároveň bude obsahovať nižšie uvedené údaje: 

a) meno a priezvisko,

b) adresa trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,

c) adresu dodania na území Slovenskej republiky, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu,

d) telefonický kontakt a elektronickú adresu (e-mail)

e) ak je objednávajúci právnická osoba, musí uviesť obchodné meno, sídlo na území Slovenskej republiky, adresu dodania na území Slovenskej republiky, ak je odlišná od sídla, IČO a DIČ, platcovia DPH musia uviesť IČ DPH,

f) druh, množstvo a cenu tovaru.

3.3. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim.

Po doručení objednávky dodávateľ zašle kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) informačnú elektronickú správu s predmetom „Zaevidovanie objednávky“, ktorým dodávateľ potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto sa nepotvrdzuje objednávka a ani nevzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a kupujúcim.

Čl. 4

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 4.1. Dodávateľ je povinný elektronicky potvrdiť objednávku najneskôr do 24 hod. s tým, že kupujúcemu zašle elektronickú správu s predmetom “Potvrdenie objednávky“ okrem prípadov, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu: 

a) v lehote určenej týmito VOP alebo

b) v cene, ktorá bola uvedená v katalógu/ponuke elektronického obchodu v čase uplatnenia objednávky alebo

c) z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru.

 Vo vyššie uvedených prípadoch dodávateľ bezodkladne elektronicky zašle kupujúcemu alternatívnu ponuku náhradného plnenia ( iná dodacia lehota, iná kúpna cena, obdobný tovar a pod.), ktorú musí kupujúci výslovne potvrdiť (e-mail) aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

 4.3. Doručenie elektronickej správy s predmetom “Potvrdenie objednávky“ sa považuje za uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku.

 4.4. Dodávateľ aj kupujúci sú viazaní objednávkou tovaru po uzatvorení kúpnej zmluvy.

 4.5. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

Čl. 5

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy:

a) bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru,

b) ak dodávateľ nedodržal termín dodania tovaru dohodnutý v kúpnej zmluve, v prípadoch ustanovených príslušnými právnymi predpismi

c) a to písomným oznámením o odstúpení: 

 1. zaslaním doporučenou poštou na adresu dodávateľa alebo

 2. zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok alebo

 3. osobne doručeným počas pracovnej doby do sídla dodávateľa

 Telefonicky alebo zaslaním SMS správy si kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nemôže platne uplatniť.

 5.2. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch ustanovených v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, najmä v prípade ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovar určený osobitne pre jedného kupujúceho.

 5.3. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy:

a) ak kupujúci riadne a včas neuhradí celkovú cenu,

b) ak riadne a včas neprevezme dodaný tovar a to písomným oznámením o odstúpení:

 1. zaslaným doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska kupujúceho alebo

 2. zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu kupujúceho.

 5.4. Doručením písomného oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy sa zmluva zrušuje od počiatku.

5.4.1. Dodávateľ je povinný:

 a) prevziať tovar späť,

b) vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar, ktorú zaplatil peňažnými prostriedkami, vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, do 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 5.4.2. Kupujúci je povinný:

a) vrátiť tovar dodávateľovi do 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy kompletný, nepoškodený a so všetkým príslušenstvom či súčasťami.

b) spolu s vráteným tovarom predložiť doklad o zakúpení tovaru tzn. Faktúru a príjmový pokladničný doklad.

5.5. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru ak tento tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol poškodený, inak tieto náklady znáša dodávateľ. Kupujúci môže požiadať dodávateľa a odvoz vráteného tovaru, v takom prípade má dodávateľ právo na poplatok za odvoz vo výške ceny za doručenie tovaru.

5.6. Kúpnu cenu po odpočítaní nákladov dodávateľa súvisiacich s doručením tovaru (cena za doručenie tovaru, cena za vydanie tovaru) dodávateľ kupujúcemu vráti prevodom na bankový účet alebo poštovou poukážkou.

 Pre vylúčenie pochybností sa náklady dodávateľa súvisiace s doručením tovaru nepovažujú za náklady kupujúceho, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

 Čl. 6 

Stornovanie objednávky

 6.1. Kupujúci má právo odvolať (stornovať) objednávku kým nebola objednávka potvrdená postupom podľa článku 4 týchto VOP a to písomným oznámením o odvolaní (stornovaní):

 a) zaslaným doporučenou poštou na adresu dodávateľa alebo

b) zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie objednávok alebo

c) osobne doručeným počas pracovnej doby do sídla dodávateľa.

 Čl. 7

 Zodpovednosť za chyby, spôsob uplatnenia práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a záruka (reklamačný poriadok)

 7.1. Dodávateľ zodpovedá za chyby tovaru v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka (zodpovednosť za vady predanej veci).

 7.2. Dodávateľ nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené:

 a) nevhodnou manipuláciou,

b) nevhodnou montážou s výnimkou bodu 7.3. VOP

c) opotrebením tovaru v dôsledku jeho obvyklého užívania,

d) nevhodným ošetrovaním,

e) vplyvom poveternostných podmienok,

f) úmyselným poškodením.

 Dodávateľ tiež nezodpovedá za vady tovaru, na ktoré kupujúceho upozornil pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

7.3. Vada tovaru, ktorá vznikla neodbornou starostlivosťou alebo nevhodnou montážou zo strany kupujúceho sa považuje za vadu tovaru, ak sa kupujúci riadil nesprávnymi pokynmi uvedených v návode na montáž alebo v návode na použitie.

 Vada tovaru, ktorá vznikla nevhodnou montážou sa považuje za vadu tovaru ak montáž zabezpečil dodávateľ.

 7.4. Kupujúci má práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady v závislosti od povahy vady tovaru v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka.

 7.5. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady tovaru.

 7.6. Reklamáciu si musí kupujúci uplatniť u dodávateľa oznámením o vadách tovaru:

 a) zaslaným doporučenou poštou na adresu dodávateľa alebo

b) zaslaným elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu pre vybavovanie reklamácií alebo

c) osobne doručeným počas pracovnej doby do sídla dodávateľa.

7.7. Dodávateľ bezodkladne po uplatnení reklamácie zašle kupujúcemu písomné potvrdenie o prijatí reklamácie:

 a)doporučenou poštou na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke alebo

b)elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

 7.8. Za účelom urýchlenia vybavenia reklamácie môže kupujúci zaslať fotodokumentáciou reklamovanej vady tovaru.

 7.9. Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov najmä §18 a nasl. Zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

 Záruka

 7.10 Faktúra za tovar slúži zároveň ako záručný list.

 7.11 Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

 7.12. Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 Čl. 8

 Platobné podmienky

 8.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu (ďalej len celkovú cenu) včas, najneskôr pri prevzatí tovaru: 

a) v hotovosti

b) vklad na účet

c) internet banking.

 8.2. Kúpnou cenou sa rozumie kúpna cena dohodnutá v kúpnej zmluve podľa platného cenníka uvedeného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ceny sú uvedené s DPH(predávajúci je platcom DPH).

 8.3. Tovar bude kupujúcemu odovzdaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

 8.4. Ak kupujúci neuhradí celkovú cenu spôsobom podľa tohto článku VOP, nie je dodávateľ povinný kupujúcemu tovar vydať, týmto konaním sa dodávateľ nedostane do omeškania s dodaním tovaru.

 Čl. 9

 Podmienky dodania tovaru

9.1. Uplatnením objednávky kupujúci súhlasí s tým, že dodávateľ splní objednávku (doručí tovar) najneskôr do 50 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Táto dodacia lehota je ovplyvnená dobou dodania vstupných materiálov a trvaním výrobného cyklu tovaru.

9.2.

A) Náklady na dodanie tovaru sú kalkulované individuálne v závislosti od hodnoty a objemu tovaru. Cena za dopravu Vám bude určená pred Vaším záväzným potvrdením objednávky.

B) Doprava v rámci bratislavského kraja je 12 eur s DPH bez ohľadu na veľkosť objednávky.

9.3.Dodavateľ bude kupujúceho informovať o doručení tovaru najneskôr deň pred jeho doručením.

 9.4. Dodávateľ je oprávnený doručiť tovar pred dohodnutým termínom dodania tovaru ak s tým kujúci súhlasí.

 9.5. Miesto dodania tovaru je miesto dohodnuté v kúpnej zmluve. Ako miesto dodania tovaru môže byť dohodnutá výlučne adresa na území Slovenskej republiky. Tovar zloží dodávateľ na adrese dohodnutej v kúpnej zmluve (pred vchodom domu), ak nie je vopred dohodnutá vynáška tovaru podľa čl. 10.

9.6. Dodávateľ splní svoju povinnosť dodať tovar tak, že v mieste dodania umožní kupujúcemu s tovarom nakladať z dopravného prostriedku.

 Ak je dohodnutá vynáška tovaru dodávateľ splní svoju povinnosť dodať tovar tak, že riadne zrealizuje vynášku v súlade s bodom 10.2. týchto VOP.

 9.7. Ak dodávateľ splnil svoju povinnosť dodať tovar v súlade s bodom 9.6. týchto VOP, je kupujúci povinný tovar prevziať osobne a potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom vo faktúre.

Kupujúci spravidla zabezpečí bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v deň oznámeného doručenia tovaru (bod 9.3.VOP) bude dostupný na telefónnom čísle určenom kupujúcim v objednávke.

 Pokiaľ tieto povinnosti nemôže kupujúci splniť osobne, je povinný:

 a) informovať dodávateľa,

b) dohodnúť s dodávateľom náhradný termín doručenia tovaru alebo určiť náhradnú osobu, ktorá prevezme tovar v mene a za kupujúceho.

 9.8. Kupujúci sa zaväzuje pred prebratím tovaru skontrolovať celistvosť balenia tovaru.

 9.9. Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať/odmietnuť ak zistí, že:

a) obal tovaru je vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu alebo,

b) tovar hoci zabalený zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy za podmienky, že uvedie dôvody odmietnutia do faktúry.

Kupujúci je tiež povinný bezodkladne informovať dodávateľa elektronickou správou na adresu pre vybavovanie objednávok.

 9.10. Ak kupujúci tovar prevzal, reklamácia vád tovaru sa riadi postupom podľa článku 7 týchto VOP.

9.11. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady spojené s doručovaním tovaru.

9.12. Dodávateľ spolu s tovarom doručí kupujúcemu:

 a) faktúru,

b) príjmový pokladničný doklad

c) písomnú informáciu v zmysle ust. §10 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 108/2000 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

 

Čl.10

 Spracovanie osobných údajov

 10.1. Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom splnenia svojich záväzkov voči kupujúcemu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy .

 10.2. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám.

 10.3. Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, elektronická poštová adresa (e-mail), adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo.

 10.4. V prípade, že si kupujúci vyžiada zasielanie informácií o ponuke dodávateľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na elektronickú poštovú adresu (e-mail) kupujúceho. O zrušenie tejto služby môže kupujúci požiadať kedykoľvek správou zaslanou elektronickou poštou na adrese info@zubrainterier.sk

 10.5. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto článku VOP.

ČL.11

Záverečné ustanovenia

 11.1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť odo dňa ich zverejnenia a spravujú sa nimi všetky kúpne zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorené na základe objednávky v internetovom obchode www.zubrainterier.sk

 

11.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

 

V Bratislave 01.05.2013

 

 REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVÉHO OBCHODU
platný odo dňa 01.05.2013

Tento reklamačný poriadok sa vydáva na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií vád tovaru.

Článok 1.
Všeobecné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od podnikateľa Branislav Zvarík, Kapicova 13, 851 01 Bratislava, IČO: 35 145 563, DIČ: 1034705045, IČ DPH: SK1034705045 (ďalej len „predávajúci“) vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho .

 2. To, že bol kupujúci oboznámený s reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci zároveň s uzavretím kúpnej zmluvy na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 3. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

Článok 2.
Nárok na uplatnenie záruky

 1. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 2. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar alebo montáž tovaru už v čase prevzatia tovaru alebo v čase montáže tovaru.

 3. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru  oprávnenému zástupcovi výrobcu, dodávateľa alebo predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru, záručného listu a dokladu o zaplatení spolu s faktúrou.

 4. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo písomne uplatniť reklamáciu v prevádzkarní predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné.

 5. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

 6. Kupujúci si uplatňuje reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo u jeho zamestnanca povereného za vybavovanie reklamácií.

 7. Kupujúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 8. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie.

 9. Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o reklamácii tovaru vo vhodnej forme, v ktorom je kupujúci povinný presne označiť vady tovaru.

 10. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 11. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný a obdobným so zrovnateľnými technickými parametrami.

 12. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.

Článok 3.
Nárok na uplatnenie si záruky zaniká

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 1. stratou dokladu o zaplatení, stratou faktúry alebo stratou záručného listu,

 2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

 3. uplynutím záručnej doby tovaru ,

 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

 5. poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,

 6. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

 7. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

 8. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

 9. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

 10. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

 11. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

 12. zásahom k tomu neoprávnenej osoby.

Článok 4.
Dĺžka záruky

 1. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

 2. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 3. V prípade výmeny tovaru za nový, dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodnej faktúry a reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.Článok 5.
Cenník oprávy

 1. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

 2. Za neoprávnenú reklamáciu tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok vo výške 15€/hod a cestovné náklady predávajúceho.

 3. V prípade nutnosti využiť expertízu výrobcu, dovozcu, alebo dodávateľa na zistenie vád tovaru, kupujúci je povinný zaplatiť preddavok určený predávajúcim na expertízu a na prepravné náklady predávajúceho do miesta sídla výrobcu, dovozcu, alebo dodávateľa. V prípade, ak sa ukáže, že expertíza bola oprávnená, predávajúci vráti kupujúcemu preddavok na expertízu.

Článok 6.
Spôsob vykonania reklamácie

 1. Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
  a) predávajúci, výrobca a lebo dodávateľ závadu odstráni, a to bez zbytočného odkladu alebo
  b) predávajúci, výrobca a lebo dodávateľ vadný tovar vymení (závisí to len na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže takéhoto vybavenia svojej reklamácie právom domáhať).

 2. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci, výrobca a lebo dodávateľ vybaví reklamáciu:
  a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov alebo
  b) v prípade, že nemôže predávajúci, výrobca a lebo dodávateľ vykonať výmenu tovaru za iný, uzatvorí reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

 3. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedeného kupujúcim. Predávajúci bude kupujúcemu účtovať prácu technika alebo iných osôb oprávnených na vykonanie reklamácie v prípade, že popis vady bude nedostatočný alebo zavádzajúci.

Článok 7.
Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku a povinnosť písomného oznámenia zmeny v tomto reklamačnom poriadku je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 2. Na vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 3. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kontakt

ZUBRA interiér
0903 441364
IČO 35 147 563
IČ DPH SK 1034705045